فیلم داستانی

داستانی کوتاه لحاف چهل تکه

 کشف حجاب رضاخانی با زور و قلدری رضاخان به مردمی که با آن هم دل نبودند تحمیل شد. 



لحاف چهل تکه برشی از وقایع دوران سیاه رضاخانی است که بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده است 


مشخصات اثر